Lori DeMoe as a young girl.

Lori DeMoe as a young girl.